Apie gimnaziją

Istorija

1777 m. Babtuose jau buvo parapinė tėvų išlaikoma mokykla, joje mokėsi 43 mokiniai. Tai teiginys iš 1921 m. Krokuvoje išleistos lenkų mokslininko Teodoro Vierzbovskio knygos „Parapinės mokyklos Lenkijoje ir Lietuvoje".
1808 m. Babtų mokykloje mokėsi 30 mokinių, 1809 m. - 24, o 1853 m. - 20. Vaikai mokėsi tikybos, aritmetikos, skaitymo ir rašymo. Programa priklausė nuo mokytojo išsilavinimo. Po 1863 m. sukilimo generolo Muravjovo įsakymu visos parapinės mokyklos uždaromos. Uždaroma parapinė mokykla ir Babtuose. Vietoje jos 1865 m. įsteigta valstybinė pradinė mokykla. Joje visi dalykai, išskyrus tikybą, dėstomi rusų kalba. Į tokias mokyklas bijodami nutautinimo valstiečiai vaikus leisdavo nenoriai. Todėl spaudos draudimo metais apie Babtus veikė daraktorių mokyklos. Tai buvo iš kiemo į kiemą keliaujančios mokyklos. Mokslo lygis priklausė nuo daraktoriaus išsilavinimo. Babtų apylinkės daraktorių mokyklose dirbo Antanas Ramuckas, Jonas Ramanauskas ir kiti. Slaptas mokyklas lietuviškomis knygomis aprūpindavo vietiniai knygnešiai - Jurgis Keruckas, Kazimieras Jonaitis ir kiti. Caro tarnai šias mokyklas persekiojo, nes jose buvo žadinamas ne tik dvasinis, bet ir tautinis atgimimas.
Per Pirmąjį pasaulinį karą vokiečių okupacijos metais Babtuose mokyklos nebuvo. Vaikus rašto mokė namie tėvai arba kiti šiaip raštingi žmonės. Babtuose, kaip ir visoje Lietuvoje, prasidėjo nauja nutautinimo politika, šį kartą vokietinimas.

1920 m. Babtuose įsteigta lietuviška pradinė mokykla, kurioje mokėsi 102 mokiniai, 1922 m. -122. Mokykla buvo įsikūrusi sename savivaldybės pastate.
1935 m. pastatyta nauja dviejų aukštų medinė mokykla. Nuo 1936 m. pradinis mokymas - šešiametis. Mokykloje tais metais veikė visi šeši skyriai, dirbo keturi mokytojai.
1944 m. per Antrąjį pasaulinį karą, mokyklos pastatas sudegė.
1944-1945 m. mokykla pertvarkyta į progimnaziją. Turiniu ir forma mokykla buvo orientuota į sovietinę sistemą. Pirmas progimnazijos direktorius - Povilas Gustas. Pradiniuose skyriuose tais metais mokėsi 124 mokiniai, progimnazijos klasėse - daugiau kaip 100 mokinių. Pamokos vyko dviem pamainomis.
1949-1950 m. mokykla išaugo į vidurinę mokyklą.
1951 m. Babtų vidurinę mokyklą baigė pirmoji laida - 13 abiturientų. Mokyklai tuo metu vadovavo L. Bartkuvienė.

1962 m. spalio 23 dieną mokykla persikėlė į naują trijų aukštų mūrinį pastatą. Jame mokytojai įrengė fizikos, chemijos, biologijos ir kitus kabinetus. Mokyklos materialinė bazė labai pagerėjo. 1974 m. mokykla pradėjo dirbti kabinetine sistema. Tačiau 1991 m. šios sistemos atsisakyta. 1990 m. paskelbus Lietuvos Nepriklausomybę pradėta pertvarka: keičiamas mokymo turinys, mokymo metodai, būdai, formos. Ugdymas pradėjo atitikti tautos interesus. Mokyklą baigė 52 laidų abiturientai. Įteikti 1884 atestatai. Mokyklą baigė 10 aukso, 12 sidabro medalininkų, 30 abiturientų gavo atestatus su pagyrimu.
2001 m. vasarą mokykloje atlikta pirmoji renovacija nuo šios mokyklos pastatymo (pakeisti langai, stogas, įrengta nauja klasė).
Mokykla daug dėmesio skyrė ugdymo proceso modernizavimui, naujų ugdymo metodų paieškai, kompiuterinio raštingumo sklaidai.
2002 m. mokykloje atidarytas modernus tikybos kabinetas, internetinė skaitykla.
2005 m. vyko mokyklos akreditacija. Vidurinė mokykla tapo gimnazija.
2006 m. vasario mėn. pradėta gimnazijos priestato statyba.
2007 m. rugsėjo 1 dieną atidarytas naujas gimnazijos priestatas.

Mokykla didžiuojasi buvusiais mokiniais: medicinos m. dr. Viktoru Pavalkiu, istorijos m. dr. Aldona Grigaityte, technikos m. dr. Kęstučiu Šidlausku, agrarinių m. dr. Kęstučiu Armolaičiu, medicinos m. dr. Arvydu Burneckiu, žurnaliste Dalia Juočeryte, inžinieriais Vytautu Kazėnu, Edvardu Leškevičium, Juozu Staliūnu, sportininkais Skaiste Pacauskaite, A.Merkevičiumi, gydytojais Zigmu Kšivicku, Aldona Gudelevičiūte, Jūrate Staliūnaite, matematiku Arvydu Kudrevičiumi, žurnaliste Laima Skridlaite, lituaniste Virginija Barštyte, biologu Antanu Kontautu, dailininke Halina Počiuipaite, agronomu Dariumi Kvikliu. Į mokyklos istoriją gražiais darbais įsirašė ir mokyklos vadovai. Daug gero Babtų mokyklai padarė buvę mokyklos direktoriai Lelija Bartkienė, Kasparas Bartkus ir Juozas Saulius. 2001 m. jį pakeitė naujas mokyklos vadovas Vidas Mikalauskas.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 10.50 – 11.35
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30